Informace k ochraně osobních údajů

Charita Otrokovice se sídlem Na Uličce 1617 Otrokovice, IČO: 46276262 jako poskytovatel sociálních služeb a další návazné sociální pomoci zpracovává osobní údaje. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě posouzení účelu a potřebnosti a vycházejí z činnosti organizace.

Subjekt a zdroje osobních údajů

Subjektem osobních údajů se pro potřeby oblasti ochrany osobních údajů v Charitě Otrokovice myslí zájemce a uživatel služby, kontaktní osoba uživatele nebo zájemce o službu nebo žadatel o pomoc, která je poskytována většinou v materiální podobě. Osobní údaje získáváme pouze od subjektu údajů.

Před podáním žádosti o poskytnutí služby a podpisem smlouvy o poskytování sociálních služeb, informujeme subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné a kdy naopak dobrovolné.

Účel a rozsah zpracování osobních dat.

Naše organizace zpracovává jen osobní údaje nezbytné k zajištění své činnost, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nařízením EU2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dalšími právními předpisy pro tuto oblast. Tyto osobní údaje získáváme vždy jen přímo od subjektu údajů, kterými jsou zájemci a uživatelé sociálních služeb, sociální pomoci. Osobní údaje zpracováváme pro účely poskytování sociálních služeb a další pomoci.

Osobní údaje od zájemců o službu zpracováváme pro posouzení potřebnosti a pro posouzení, zda zájemce spadá do cílové skupiny služby. Dále pak pro potřeby následného kontaktování zájemce při uvolnění kapacity ve službě. Jedná se např. o jméno, příjmení, telefon, v některých případech také základní informace o zdravotním stavu nebo svéprávnosti zájemce o službu.

U některých sociálních služeb zpracováváme také osobní údaje u kontaktní osoby zájemce o službu (např. jméno, příjmení, telefonní kontakt).

Osobní údaje od uživatelů služby zpracováváme pro potřeby uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a následné plánování průběhu poskytování sociální služby včetně řešení nepříznivé sociální situace uživatele služby, případně zajištění zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště, kontaktní údaje (telefon, e-mail). V některých případech evidujeme také číslo OP, rodné číslo, informace o zdravotním stavu, nebo další informace dle potřeb služby.

Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Charita Otrokovice ale nemůže uzavřít smlouvu s uživatelem služby, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření této smlouvy. Také potřebujeme osobní údaje pro vedení dokumentace dle zákonných povinností.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů zájemců a uživatelů služby (případně kontaktních osob) probíhá na základě plnění zákonných povinností Charity Otrokovice. Pokud zpracováváme osobní údaje, konáme tak vždy se souhlasem dané osoby.

Ve výjimečných případech je tedy s Vámi, jako subjektem osobních údajů, uzavřen souhlas se zpracováním osobních údajů. Většinou se bude jednat o oblast propagace organizace – např. pořízení fotografií, videozáznamu, zvukových záznamů. Zaměstnancem organizace budete vždy informován o uzavření tohoto souhlasu a bude Vám vysvětleno, k čemu souhlas slouží. Tento souhlas lze následně kdykoliv odvolat.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů jste oprávněn požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Tyto informace poskytneme bez zbytečného odkladu.

Pokud se budete domnívat, že zpracováváme osobní údaje v rozporu se zákony, můžete požádat o vysvětlení, případně o opravení nebo likvidaci zpracovávaných osobních údajů. Za tímto účelem můžete podat podnět nebo stížnost pracovníkům Charity Otrokovice, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů. O vyřízení podnětu nebo stížnosti budete informován v co nejbližší době.

Pokud se stane, že jsou osobní údaje o Vás nepřesné, máte právo na jejich opravu, doplnění, případně odstranění. Pokud to lze, máte právo žádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s jejich zpracováním.

Další práva subjektů jsou uvedena v Poučení uživatele služeb Charity Otrokovice.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Na základě smluv uzavřených s externími spolupracujícími firmami může dojít k poskytnutí osobních údajů těmto firmám. Může se jednat např. o software pro evidenci práce v sociálních službách WebCarol a Cygnus. S těmito firmami máme ve smlouvách zabezpečenou oblast ochrany osobních údajů.

Organizace dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech, jako jsou např. zdravotní pojišťovny, ČSSZ, zřizovatel, orgány státní moci, úřady práce, a další…

K osobním údajům mají dále přístup kontrolní orgány na základě pověření ke kontrole, případně pracovníci PČR, soudů.

Zajištění bezpečnosti

Naši zaměstnanci se při zpracování osobních dat snaží zajistit maximální ochranu dokumentů, ve kterých jsou uvedeny osobní údaje. Místnosti, kde jsou uloženy dokumenty jak v písemné, tak elektronické podobě, jsou chráněny bezpečnostními prvky. Téměř ve všech budovách organizace je zajištěna nepřetržitá přítomnost zaměstnanců. Venkovní prostory budov jsou monitorovány kamerovými systémy. O umístění kamer jsou informovány subjekty údajů informačními cedulkami. Všichni zaměstnanci organizace jsou povinni dodržovat mlčenlivost, dále pak směrnice organizace a metodické postupy spojené s oblastí ochrany osobních údajů.

Období, po které se uchovávají osobní údaje osob

Tato doba je stanovena platnou legislativou ČR a podmínkami poskytovatelů dotací. Doby jsou uvedeny ve směrnici organizace k archivaci a skartaci dokumentace. Subjekt údajů je vždy při poskytnutí osobních údajů informován o době jejich archivace.

Další informace

Každoročně aktualizujeme operace spojené s osobními daty v organizaci a školíme zaměstnance.

Organizace poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie dokumentů, které obsahují Vaše osobní údaje, můžeme požadovat přiměřenou úhradu.

V případě, že budete mít nejasnost a budete chtít vznést námitku k pracovníkům organizace, je možno kontaktovat pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů: Mgr. Tomáš Bernatík, zástupce ředitele, tel.: 605 564 936, e-mail zastupce@otrokovice.charita.cz, a to v době pondělí až pátek od 6:30 do 15:00.