30 let pomáháme potřebným
16. dubna 2021 Charita Otrokovice

30 let pomáháme potřebným

V letošním roce oslaví Charita Otrokovice 30 let od svého vzniku. V sérii článků bychom rádi vzpomněli na začátky budování pomoci potřebným v Otrokovicích. Jak a proč vznikla Charita Otrokovice a její služby?

Charitativní činnost patří už od počátku církve k podstatě jejího života. Křesťané následovali Kristova příkladu a pomáhali svým bližním, především nejchudším a nejpotřebnějším. Tato pomoc se nazývá CHARITA (latinsky CARITAS), což znamená milosrdná láska. Odpovídali tak na Kristovu výzvu: „Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.“

Farní Charita v Otrokovicích existovala již od roku 1945 v době působení faráře P. Josefa Kunického. Členská základna čítala tehdy minimálně 186 lidí. Po nuceném omezení činnosti během II. světové války a poválečné obnově přišlo komunistické zestátnění, které veřejné sociální práce opět ukončilo. Následně se částečně začala práce charit obnovovat před rokem 1989.

Původně dobrovolná činnost starších žen z Otrokovic, které před rokem 1989 pomáhaly tělesně postiženým a nemocným lidem především na sídlišti Trávníky, se v roce 1990 rozšířila o další aktivity a spolupracovníky. Za velké podpory tehdejšího duchovního správce byly ve sklepních prostorách na faře zřízeny první aktivity: šatník, knihovna, cyklostylová tiskárna farního a charitního časopisu, později také kancelář Charity.

Vznik Charity sv. Anežky Otrokovice se datuje od 3. 7. 1991. Je součástí 28 charit v rámci olomoucké arcidiecézní charity a zároveň součástí České katolické charity. Do celosvětové organizace CARITAS INTERNATIONALIS, ustavené roku 1951, byla Česká katolická charita přijata za řádného člena v květnu 1995.

V srpna 1993 nastoupila do otrokovické Charity sv. Anežky první profesionální zaměstnankyně, její prací bylo dovážet obědy do penzionu na Školní ulici. Čímž byl položen základní kámen pro vznik Domácí pečovatelské služby. Postupně byla první a základní činnost charity rozšířena i na ošetřovatelsko- zdravotní péči a vznikli také další dva projekty – Humanitární sklad a Jídelna pro důchodce. Z humanitárního skladu se začaly, za pomoci dobrovolníků, žáku i lidí bez domova vypravovat různé humanitární zásilky. Charitní jídelnu využívalo denně 70 - 90 strávníků. Místnost sloužila pravidelně mládeži pro zájmové kroužky, pro schůze dobrovolných členu ČČK, probíhal zde bezplatný kurz šití pod vedením Ludmily Stodůlkové, také se zde na přednáškách scházeli bezdomovci, později zde nacvičovala charitní Cimbálová muzika strýca Karla.

Od 31. 8. 1995 je farní charita oblastní charitou, protože se její činnost rozšířila pro farnosti Napajedla, Tlumačov, Pohořelice, Halenkovice a Spytihněv. Postupně se vznikali v rámci charity nové služby a projekty. V současné době má Charita Otrokovice 9 sociálních služeb. Provozuje také půjčovnu kompenzačních pomůcek a charitní šatník.


 
Další informace pro média:                                                                       
Vladana Trvajová                                                                                          
fundraiser                                                                                        
e-mail:vladana.trvajova@otrokovice.charita.cz
tel: +420 731 619 771