Dobrovolnictví

 

Dobrovolníci přispívají ke zlepšení světa, jsou zdrojem síly a lidskosti.
 
Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj volný čas, um a energii ve prospěch druhých.
 
Všude tam, kde je člověk, je místo pro dobrý čin.

Pokud se rozhodnete stát se dobrovolníkem, zkuste si odpovědět na následující otázky:

 • Proč se chci stát dobrovolníkem a co od této činnosti očekávám?
 • Kolik času mohu dobrovolné činnosti věnovat?
 • Chci se účastnit dlouhodobých, krátkodobých nebo jednorázových činností?
 • Mám nějaké speciální dovednosti, schopnosti nebo zkušenosti, které bych při své dobrovolné pomoci mohl/a využít?
 • Jaká oblast dobrovolnické činnosti mě zajímá (například práce s dětmi, seniory, manuální práce, administrativní výpomoc atd.).

Odpovědi na tyto otázky by Vám měly ulehčit rozhodování, kde a komu chcete jako dobrovolník pomoci.

Co vám dobrovolnictví může přinést?

 • pocit uspokojení a naplnění
 • navázání nových přátelských vztahů
 • získání nových zkušeností a dovedností
 • navázání profesních kontaktů
 • změnu životního stylu
 • posun v životních hodnotách

O dobrovolnictví podle zákona

Dobrovolníci mohou působit v sociálních službách v rámci ustanovení § 115 odst. 2 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. K dobrovolnictví se vztahuje zejména zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, který upravuje podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, a nikoliv podmínky dobrovolné činnosti obecně. Akreditovaným dobrovolníkem se pak v rámci sociálních služeb rozumí pouze ta osoba, která působí na základě zákona o dobrovolnické službě, tzn. je vyslána tzv. vysílající organizací po předchozím proškolení.

Dle zákona o dobrovolnické službě se dobrovolnictví dělí na krátkodobé a dlouhodobé. U krátkodobé dobrovolnické služby se většinou jedná o pomoc při zajištění jednorázových akcí různých organizací. Délka trvání dobrovolnické služby v tomto případě nepřesáhne tři měsíce. Jako dlouhodobá dobrovolnická služba je označováno dobrovolnictví v minimální délce čtyř měsíců; může ale trvat i několik let. Tento typ dobrovolnictví je zákonem více chráněn a těší se též větší podpoře státu.

Jako dobrovolníci můžete pracovat:

 • na plný úvazek, ale také při svém běžném zaměstnání či studiu
 • nárazově nebo pravidelně
 • v oboru, který je vám profesně blízký, i v odvětví zcela odlišném.

Je však nutné, abyste svoji dobrovolnickou službu vykonávali mimo svoji "hlavní" činnost, tedy mimo studium, práci či služební poměr. Dobrovolnictví se též nesmí provozovat v rámci podnikatelské či jiné výdělečné činnosti.

Výhody dobrovolnictví v akreditované organizaci (příklady)

 • Výkon dlouhodobé dobrovolnické služby vám umožňuje zažádat o hmotné zabezpečení v nezaměstnanosti (tzv. podpora v nezaměstnanosti). Podmínkou je evidence u úřadu práce a výkon dlouhodobé dobrovolnické služby, která v průměru přesáhne dvacet hodin v kalendářním týdnu.
 • Doba dlouhodobé dobrovolnické služby přesahující v průměru dvacet hodin týdně se započítává jako relevantní doba pro účely důchodového pojištění.
 • Jako dobrovolník v akreditované organizaci máte smluvně zajištěné postavení.
 • Jste pojištěni proti škodám na zdraví a majetku, které vzniknou vám osobně, nebo které byste mohli neúmyslně způsobit dalším osobám.
 • S výkonem dobrovolnické činnosti máte minimální finanční náklady - vysílající organizace vám může hradit stravné, ubytování, cestovné či výpis z rejstříku trestů
 • Máte nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti a na poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pomůcek.

Povinnosti dobrovolníka:

 • Dodržovat zákon o dobrovolnické službě a podmínky výkonu dobrovolnické činnosti dohodnuté s vysílající organizací ve smlouvě.
 • Absolvovat přípravu k dobrovolnické činnosti.
 • Předložit zdravotní a jiné doklady (např. výpis z rejstříku trestů) podle požadavků vysílající organizace a povahy dobrovolnické služby
 • Splnit úkoly, ke kterým jste se zavázali.
 • Spolehlivost.
 • Mlčenlivost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebujete.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.).
 • Být "týmovým hráčem".
 • Ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonáváte.

Akreditovaný dobrovolník u nás může pomáhat v těchto oblastech:

 • nemocní a staří lidé
 • osoby bez přístřeší
 • osoby v tísni
 • ohrožené rodiny s dětmi

Jak na to?

Nejprve kontaktujte naši Charitu a domluvte se. Pak zavoláme koordinátora dobrovolníků u některé ze zprostředkujících organizací. Dohodnete si schůzku, na které se vám dostane podrobnějších informací: o dobrovolnictví všeobecně, o úloze dobrovolnického centra.

Dobrovolníci pracující mimo režim sociálních služeb

Na Charitě uvítáme také pomoc v rámci dobrovolné činnosti. V takovém případě se nejedná o dobrovolnictví podle zákona a ani není možné pracovat v rámci sociálních služeb, můžete ale pomoci např. v těchto oblastech:

 • Tříkrálová sbírka
 • sbírky pro potřebné
 • humanitární aktivity
 • administrativa a organizace
 • PC, internetové stránky
 • fundraising
 • jiné

V takovém případě je třeba:

 • Splnit úkoly, ke kterým jste se zavázali.
 • Být spolehlivý/á.
 • Dodržovat mlčenlivost.
 • Nezneužívat projevené důvěry.
 • Požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebujete.
 • Znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.).
 • Být "týmovým hráčem".
 • Ztotožňovat se s posláním Charity sv. Anežky Otrokovice.

Slovníček pojmů

AKREDITACE Ministerstvo udělí akreditaci organizaci, pokud doloží, že je schopna s ohledem na kvalifikační složení svých orgánů, zaměstnanců nebo členů, konkrétní projekty nebo programy dobrovolnické služby a finanční způsobilost organizovat přípravu a provádění dobrovolnické služby a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona. Akreditace se uděluje na dobu 3 let.

VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE Vysílající organizací je právnická osoba se sídlem v České republice, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že má udělenu akreditaci.

Podpořte naši činnost
 

         


Odborné sociální poradenství, kterou provozuje Charita sv. Anežky Otrokovice. Naše poradenská služba se úzce zaměřuje na dluhovou problematiku.

 
 

Výrobky z Kreativní dílny Azylového domu Samaritán

 

Naše Kreativní dílna je součástí pracovně-resocializačního programu azylového domu a slouží jako místo pro setkávání, kde při společné práci klienti sdílejí řadu zkušeností, informací a příběhů.